Styrelsens info från höstmötet 23 november

Hej alla golfvänner!
Onsdagen den 23 november hade golfklubben sitt årliga höstmöte.
Ett 80-tal medlemmar var på plats i möteslokalen Hantverket, för att lyssna på och få information från styrelsen och golfklubbens ledning.
Här följer en kort summering från höstmötet.

Golfsäsongen 2022 har varit turbulent och omvälvande, precis som för samhället i stort.
Vi förstod ganska snart att förutsättningarna skulle förändras radikalt, när konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina stod klara.
Utöver det blev det en sen start på golfsäsongen efter dåliga väderbetingelser som gav en mycket utmanande vår för golfklubbarna i landet.
Mjölby GK fick se de fina medlemssiffrorna, som vi upplevde under pandemiåren 2020 – 2021, falla tillbaka till ungefär 2019 års nivå.
Den intäktsminskning det gav, förstärktes av accelererande kostnadsutveckling, framför allt för el, drivmedel, gödning/bekämpningsmedel och räntor. Detta sammantaget gjorde att vi fick göra omprioriteringar och anpassningar för att inte spräcka budgeten. Det innebar också att inga stora investeringsprojekt startats upp. Men under våren slutfördes sista etappen för vårt nya bevattningssystem, vilket gör att vi nu har ett mycket modernt system som gör oss väl rustade inför framtiden.
Utöver det har ett flertal mindre projekt genomfört, ofta med oerhört god hjälp av vår Resursgrupp. Ett fantastiskt gäng damer och herrar som gör en stor insats för klubben.
Resultatmässigt når vi inte upp till budgeterad resultatnivå, men prognosen visar ett beräknat överskott på strax under sek 100 000.
Den finansiella ställningen är, enligt styrelsen, fortsatt i balans.
Vi summerar en säsong där vi fått mycket beröm för vår bana och för vår service och helhet från medlemmar och gäster, vilket känns positivt inför kommande säsong.

Under säsongen har det spelats drygt 28 500 golfrundor på Mjölby golfklubb, fördelat enligt; Medlemmar 19750, Alliansen 3150, Övriga gäster 5600. Golfklubbens medlemmar spelade ca 3650 rundor hos våra 2 Alliansklubbar.
Mjölby GK har 1 321 medlemmar varav 1082 med fullvärdigt medlemskap.

Styrelsen presenterade förutsättningar och budget för 2023. Grunden är lagd i Verksamhetsplan för perioden 2023 – 2025, där plattformen är våra tre V; Verksamhetsidé – Vision – Värdegrund. Där finns också strategier och målsättningar för de kommande tre åren samt identifierade Fokusområden. Verksamhetsplanen finns att läsa på vår hemsida HÄR

Även budgeten är kraftigt påverkad av de förutsättningar som gällt 2022. Detta innebär fortsatta prioriteringar men även vissa satsningar inom t ex marknadsföring/sponsring och företagsgolf. För att balansera budgeten 2023 föreslog styrelsen en ökning av den årliga medlemsavgiften med sek 500 för fullvärdig medlem. Aktuella medlemsavgifter för respektive medlemskategori finns på vår hemsida HÄR
Budgeten visar ett positivt resultat, strax över noll.

Höstmötet beslutade efter genomgång Verksamhetsplan 2023 – 2025, Budget 2023 samt medlemsavgifter 2023, att fastställa de av styrelsen presenterade förslagen.

På höstmötet genomfördes även val av styrelse och kommittéordförande.
Till den nya styrelsen valdes Björn Kindgren som ordförande på ett år. Övriga styrelsemedlemmar; Christian Pettersson, Tomas Carlson samt nyval av Sabina Söderqvist, Hanne Somero, Thomas Robertsson och Mats Carlsson.
Till ny ordförande i Tävlingskommittén valdes Stefan Johansson.
Omval i övriga kommittéer enligt följande: Senior – Lars-Åke Karlsson, Dam – Maria Pettersson, HCP/Regler – Torgny Asp, Junior – Madeleine Karlsson, Miljö – Gert Löfgren.  Till föreningsrevisor omvaldes Lars-Erik Sällin och till valberedning Barbro T Karlsson och Stefan Johansson.

Därefter presenterades ett antal jämförelser mellan Mjölby GK och övriga golf-Sverige avseende medlemsutveckling, spelhandicap, ålder, spelade ronder och fördelning män/kvinnor och juniorer och också några nyckeltal från medlemsenkäten Players 1st.

Avslutningsvis uppmärksammades KM-vinnarna 2022 samt Seniorkommitténs stipendium till junioren Mille Karlsson.

Styrelsen tackar alla medlemmar för 2022.

Arbetet är redan i full gång för att paketera, planera och förbereda säsong 2023.

Vi ser fram emot ett GOTT NYTT GOLFÅR 2023

Styrelsen 2022
Björn, Kjell, Christian, Lars, Tomas och Ida

 

Mille Karlsson får mottaga Seniorkommitténs juniorstipendium av Lars-Erik Sällin

Ordförande Björn Kindgren avtackar styrelseledamot Kjell Bäck, som suttit åtta år i styrelsen

Mats Ottosson har varit TK-ordförande i fem år. Här avtackas han av ordförande Björn Kindgren.