Verksamhetsplan 2023-2025

Fastslagen av höstmötet 221123

Verksamhetsinriktning 2023 – 2025

Vision

Mjölby Golfklubb – en förebild för golfen

Verksamhetsidé

Mjölby Golfklubb är en mötesplats där vi träffas, trivs, idrottar ochutvecklas med upplevelsen i fokus.

Värdegrund

Mjölby Golfklubb utvecklas genom:

Omtanke

Vi respekterar varandra och våra olikheter
Vi uppträder trevligt
Vi hälsar på alla vi möter

Glädje

Vi älskar golf
Vi har kul tillsammans
Vi bygger gemenskap

Klubbkänsla

Vi är stolta över vår klubb
Vi delar på ansvar och visar engagemang
Vi strävar mot hög kvalitet i alla led

Verksamhetsområden
Till grund för all verksamhet på Mjölby Golfklubb
ligger golfklubbens stadgar.

För att klubbens verksamhet skall fungera på ett tillfredställande sätt finns en organisationsplan med ansvarsområden. Organisationsplanen omfattar styrelse, anställd personal, ideellt arbetande och entreprenörer.

Utöver ordförande, styrelse och anställda arbetar golfklubben med, över tid, olika
projekt- och resursgrupper samt sex kommittéer:

·       Damkommitté

·       Handicap/regelkommitté

·       Juniorkommitté

·       Seniorkommitté

·       Tävlingskommitté

·       Miljökommitté

Samtliga kommittéer är underställda styrelsen och samarbetar med klubbchef, kansli och greenkeeper.

Mål 2023 – 2025

Övergripande målsättning
Mjölby golfklubb är en medlemsägd klubb och har som övergripande mål att erbjuda medlemmar och gäster golfspel på en varierad och välskött bana. Detta ska ske i en trivsam och välkomnande miljö. Klubben ska sträva mot kontinuerlig kvalitetsförbättring med en anpassning till de nya krav som succesivt kommer att ställas på framtidens golf.

Mjölby GK har en stark tilltro till golfens framtid. Klubbens övergripande fokus skall vara
fortsatt utveckling, tillväxt av golfverksamheten och med följande mål:  

·       klubbens ekonomi skall vara i balans

·       klubben ska aktivt arbeta för ett medlemstal runt 1400 medlemmar

·       möta målsättningar från förändringsarbetet inom Vision 50/50, dvs att ha 50% kvinnor i styrelsen 2025 samt öka antalet kvinnliga medlemmar i föreningen, till 500 medlemmar år 2027.

·       öka klubbens intäkter genom att optimera greenfeeintäkter och intäkter från sponsorer och samarbetspartners.

·       klubbens juniorverksamhet ska växa med 10 % per år och med målet att utveckla den till en året-runt verksamhet.

Verksamhetsstrategier
2023 – 2025

Allmänt
Klubbens ordförande och styrelse leder och fördelar arbetet på klubben enligt stadgar, fastställda planer och ramar, som beslutas av klubbens medlemmar på klubbens årsmöten.

Klubbens anställda ansvarar, på styrelsens uppdrag, för den dagliga driften av
golfklubben.

Klubbens kommittéer bedriver verksamhet inom respektive ansvarsområde och till förmån
för klubbens medlemmar och gäster.

Klubbens entreprenörer ansvarar för sina respektive verksamheter, vilka regleras i avtal med
golfklubben.

Styrelsen och klubbens medarbetare ska alltid ha högsta fokus på ekonomi, kvalitet,
service och utveckling.

Med utgångspunkt i denna verksamhetsplan upprättar styrelsen årligen en ekonomisk
plan och budget för kommande verksamhetsår.

Klubbchef och Greenkeeper är direkt underställda styrelsen och är adjungerade till golfklubbens styrelsemöten, som representanter för den dagliga driften.

Befogenheter och ansvar för Klubbchef och Greenkeeper regleras i respektive
arbetsbeskrivning.

Verksamhetsutveckling
Arbetet med verksamhetsplanen för den närmaste 3-årsperioden, präglas av
en oerhört stor osäkerhet. Den turbulens som varit de senaste åren under
pandemin har nu förbytts i en situation där våra och omvärldens förutsättningar
förändrats drastiskt. Vi har fått ett Europa som befinner sig i en
krigssituation vilket gett en helt förändrad kostnadsbild inom de flesta
områden. I vår verksamhet påverkas vi främst inom energi, drivmedel och
gödning/bekämpningsmedel men vi har indikationer på kostnadsökningar över hela
linjen. I samsyn med Svenska Golfförbundet försöker vi utvärdera konsekvenserna
av detta och hur det i sin tur kommer att påverka vår verksamhet och därmed
våra medlems-, greenfee- och sponsorintäkter.

Detta tillsammans har gjort att vi närmar oss perioden med försiktighet. Vi får avvakta med större projekt med beredskap att gasa om förutsättningar finns.  Det långsiktiga målet är fortfarande att Golfklubbens verksamhet ska fortsätta att utvecklas och förbättras enligt omvärldens krav och förväntningar och naturligtvis i den takt klubbens ekonomi tillåter.

Till grund för vidareutveckling av verksamheten ligger bland annat förslag från klubbens kommittéer, synpunkter från medlemmar, genomförda enkäter och beslut fattade i styrelsen.

Fokus för utveckling av verksamheten skall under den aktuella verksamhetsperioden huvudsakligen beröra följande områden:

Administration och Personal
Utveckla organisationsstrukturen samt fortsätta utvecklingen av klubbens IT-system och sociala plattformar, för att ytterligare effektivisera det administrativa arbetet och möta omvärldens krav
Säkerställa framtida personal-och kompetensförsörjning

Revidering och uppdatering av kommittéernas arbetsbeskrivningar

Entreprenörer 
Vidareutveckla samarbetet med dagens entreprenörer

Golfbanan
Fortsatt utvärdering av automowers/automatiska gräsklippare
Hål 18 – uppsnyggning av backen ner mot green

Uppföljning av dammar, med fokus på hål 10 –pallisad
Utveckla banan för ökad spelglädje
Fortsatt förbättring av tee och bunkrar

Medlemsvård
Förstärka klubbkänslan
Aktivt arbeta med nyrekrytering och att få nya medlemmar att stanna kvar
Aktivt arbeta med klubbens Värdegrund för att få ett ännu bättre ”klimat” för personal, medlemmar och gäster

Spelutveckling
Tillsammans med Pro erbjuda ett balanserat utbildnings- och träningsprogram som kan erbjuda såväl nya som etablerade golfspelare möjlighet att vidareutveckla sitt spel

Träningsområden
Fortsatt fokus på säkerheten kring träningsområden.

Utbyggnad av träningsmål på rangen och se över området kring bollautomat.

Miljö
Fortsätta klubbens framgångsrika miljöarbete för att behålla positionen som ett föredöme inom golf-Sverige 

Samarbetspartners
Mjölby Golfklubb kommer fortsatt jobba med ett samarbete inom Restaurang och kiosk samt Hotell. Samarbetet regleras genom separata samarbetsavtal.

Inom område Pro och Shop fortsätter samarbetet inom ramen för befintligt samarbetsavtal.

Klubbsamverkan

Mjölby GK har idag ett löpande samarbetsavtal med Motala GK och Vreta Kloster GK inom ramen för ett s.k. Allianssamarbete.

Vidare finns separata avtal med Vadstena GK, Tranås GK, Flemminge GK om
vissa greenfeereduktioner.