handicapkommitéen

Ordförande
Torgny Asp 070-6657753

torgny.asp@gmail.com

Instruktion handicapkommittén (HK)

HK är underställd styrelsen, och samarbetar med kanslist och övrig personal så verksamheten fungerar väl.
HK ordförande väljs av höstmötet, övriga ledamöter väljs av HK ordf.

Ansvarsområden
  • Handicapfrågor
  • Banmarkeringar
Handicapfrågor
  • Vara informerad om SGF:s regler för handicapsättning
  • Utföra handicaprevision enligt gällande bestämmelser
Banmarkeringar
  • i samråd med banansvarig besluta om banmarkeringar