INNEHAVARE AV SPELRÄTTSBEVIS

Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Mjölby GK

Spelrättsbevis i Mjölby GK nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som önskar och beviljas aktivt seniormedlemskap i klubben eller juridisk person med namngiven person som ska nyttja spelrättsbeviset.

Innehavare av spelrättsbevis – avgifter

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 31 december året innan anmäler att han/hon önskar passivt medlemskap för kommande år och upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning. Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:
– driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller
– skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på avgifter eller annat till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Innehavare av spelrättsbevis – upplåtelse

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Innehavare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben.

Den till vilken upplåtelse sker

– skall uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.
– får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Värdebevis – giltighet

Det värdebevis som erhölls i samband med konverteringen 2009 hade en begränsad giltighet på fem år och är inte längre en aktuell handling.

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 december respektive år medför befrielse av årsavgift för nästkommande år.

Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till 1200.

HANDLINGAR FÖR ÖVERLÅTELSE AV SPELRÄTTSBEVIS FINNS HÄR NÄR DU SÅLT DIN SPELRÄTT