Statligt bidrag ger möjlighet till utökad bevattningsdamm och våtmark.

Mjölby golfklubb har sökt och erhållit ett statligt bidrag till ett LONA- projekt ”Nya våtmarker på golfbanan”.

LONA-projekt står för Lokalt naturvårdsprojekt. Söks via kommunen och beslutas av Länsstyrelsen.

Ett statligt bidrag på 85% ger klubben möjlighet att utöka bevattningsdammen mot gul tee hål 7 och göra en våtmark i samma område. Resterande kostnader finansieras med pengar från det Miljöpris klubben erhöll av SGF/SGA 2018 och genom ideellt arbete.

Länsstyrelsen säger bl.a i sitt beslut, att det är positivt att Mjölby golfklubb vill fortsätta att vara ett gott föredöme för andra klubbar genom att satsa på miljö och biologisk mångfald på golfbanan.

Mjölby golfklubb bedriver ett aktivt arbete med miljöfrågor och vi har tidigare förbättrat våtmarker på golfbanan för att gynna växt- och djurliv. I det nya projektet är avsikten att bromsa upp vattenflödet och därigenom öka grundvattenbildningen, förbättra den naturliga vattenreningen och skapa ytterligare biotoper för en rikare biologisk mångfald i området. En del av projektet är att skapa tillgång till vatten för bevattning vid torka, en anpassning till ett mer oförutsägbart klimat. Projektet syftar också till att bli ett vackert inslag i miljön på golfbanan.

Planerna är att arbetet påbörjas med start senare under hösten och kommer att slutföras under våren 2022.

Klubbens Miljökommitté driver projektet tillsammans med två entreprenörer och i samarbete med kommunekologen i Mjölby.

Golfspelet kommer inte att påverkas alls under anläggningsarbetet.

Bifogade filer visar det bildunderlag vi jobbat efter vid ansökan till Länsstyrelsen.

/ Miljökommittén

Karta över planerade dammar