Våra miljösatsningar ger goda resultat

Våra miljösatsningar ger goda resultat.

Den 8 juli gjorde Länsstyrelsen en inventering av vildbin i det område som iordningställdes för ett par år sedan vid tee hål 5 med plantering av blommor och en sandbädd.

Resultatet är mycket intressant och glädjande. Det är viktigt att hjälper pollinerarna med mat och bostad. De ger oss själva mat på bordet.

Artrikedomen och mängden av humlor var stor, minst nio (9) arter noterades. Bland dem fanns klöverhumla, backhumla, och vallhumla. Även stortapetserarbi och trätapetserarbi noterades.

Stortapetserarbi ( se bild ) är en rödlistad art som Länsstyrelsen jobbar mycket med för att skapa förutsättningar för dess fortlevnad.

Även klöverhumla är en rödlistad art, backhumla och vallhumla är inte rödlistade men ovanliga och krävande arter som minskar särskilt i övriga Europa.

Vallhumlan har faktiskt dött ut i Storbritannien, försök har gjorts att återinplantera den där med vallhumlor från Sverige!

Vad innebär rödlistade?

Den svenska rödlistan som ges ut av SLU är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd.

Häftigt med så många arter på en så liten yta och kort tid.

Det ger oss inspiration till vårt fortsatta arbete för att gynna biologisk mångfald.

Miljökommittén